Košík 0,00 Kč 0 Hledat Menu

Whistleblowing

Společnost STAVOSPOL, s.r.o. zavedla pravidla a postupy oznamování protiprávního jednání a vydala směrnici o ochraně oznamovatelů. Cílem směrnice je vytvořit v rámci Společnosti takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak k ochraně správného fungování společnosti a k ochraně veřejných zájmů.

Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému společnosti STAVOSPOL, s.r.o. nebo externího oznamovacího systému. Oznamovatel může učinit Oznámení i osobně (po dohodě s Příslušnou osobou).

Vnitřní oznamovací systém

Kontakt na Příslušnou osobu pro věci související s ochranou oznamovatelů:
Jméno: Ing. Ilona Hanáková
Telefon: +420 606 066 447
e-mail: oznamto@stavospol.cz

Oznámení lze učinit touto formou:

  • písemně (vlistinné podobě) zaslané na poštovní adresu Společnosti STAVOSPOL, s.r.o., Staňkova 383/41, 612 00 Brno (obálku viditelně označit: „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“).
  • písemně(e-mailem) zaslané na e-mailovou adresu: oznamto@stavospol.cz
  • ústněučiněné v rámci osobní schůzky u Příslušné osoby (po předchozí dohodě Oznamovatele a Příslušné osoby). Příslušná osoba je povinna na žádost Oznamovatele dát Oznamovateli termín v nejbližších 14 dnech poté, co Oznamovatel kontaktuje Příslušnou osobu s tím, že chce učinit Oznámení osobně.
  • kombinovaně, tj. písemné i ústní oznámení

Oznamovatel se musí v Oznámení identifikovat jménem, příjmením, datem narození a kontaktní adresou (poštovní či e-mailovou) nebo jinými identifikačními údaji, z nichž je možné dovodit jeho totožnost. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa.Anonymní oznámení Společnost vylučuje.

Externí oznamovací systém

Jedná se o oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky zřízený dle § 16 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů. Externí oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Zveřejnění je možné pouze v případech uvedených v § 7 ods.t 1 písm. c) Zákona.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží Oznamovateli, který učinil Oznámení, aniž měl oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se Oznamovatel dopustí přestupku, za který mu lze v rámci přestupkového řízení uložit pokutu do 50000 Kč (dle § 23 Zákona).