Košík 0,00 Kč 0 Hledat Menu

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky ke stažení (.docx)

společnosti STAVOSPOL, s.r.o., IČO: 15545521
se sídlem Staňkova 41, 612 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 816
pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stavospol.cz

  1. Úvodní ustanovení
  2. Uživatelský účet
  3. Uzavření kupní smlouvy
  4. Cena zboží a platební podmínky
  5. Odstoupení od kupní smlouvy
  6. Dodání zboží
  7. Práva z vadného plnění
  8. Další práva a povinnosti smluvních stran
  9. Závěrečná ustanovení 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti STAVOSPOL, s.r.o. se sídlem Staňkova 41, 612 00 Brno, IČO 155 45 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně sp.zn. C 816(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která není podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen “spotřebitel”). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.stavospol.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webová stránka“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat s účinností zveřejnění na webu, není-li uvedeno datum pozdější. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Jestliže nemá kupující registraci k uživatelskému účtu zřízenou, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.3. Prodávající kupujícího informuje, že uživatelský účet nemusí být přístupný stále, a to zejména v případech potřeby údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob.

2.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy není uživatelský účet déle než 12 měsíců využíván, nebo v případech, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy vč. těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Prodávající a kupující mohou uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“), potvrzení obdržení objednávky však není považováno za přijetí (akceptaci) objednávky dle čl. 3.7. obchodních podmínek.

3.5. Mylné uvedení jakéhokoliv údaje kupujícím při objednávce samo o sobě neznamená neplatnost objednávky. Prodávající a kupující si mohou tyto údaje dodatečně vyjasnit jimi zvoleným způsobem, zpravidla elektronickou poštou.

3.6. V případě, že to prodávající uzná za vhodné a kupujícího požádá (především s ohledem na obsah či množství objednávaného zboží), je kupující povinen zaslat prodávajícímu dodatečné potvrzení objednávky ze strany kupujícího (např. písemně nebo telefonicky).

3.7. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy budou kupujícím hrazeny prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo platbou kartou při osobním odběru na adrese provozovny prodávajícího, na které dochází k převzetí zboží;
b) zálohovou platbou dopředu před převzetím zboží.

4.2. V případě zálohové platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží dopředu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (např. zálohy za palety).

4.4. V případě, že je zboží dodáváno s vratnými zálohovanými obaly, je kupující oprávněn tyto obaly nepoškozené vrátit ve stejném stavu a prodávající je povinen tyto obaly převzít zpět a kupujícímu vrátit uvedenou cenu obalu, a to v provozovně prodávajícího ve které došlo k převzetí zboží.

4.5. Eventuální slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze sčítat.

4.6. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Je-li uvedená cena, nebo jakýkoliv jiný údaj uvedený na webové stránce obchodu zjevně chybný (zejména chyby v počtech, číslech), vyhrazuje si prodejce právo tuto chybu, i po přijetí nabídky kupujícím, dodatečně opravit. V takovém případě je smlouva uzavřena dodatečným souhlasem kupujícího, v opačném případě smlouva nebyla uzavřena.

4.7. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. V případě, že kupující bude vyžadovat vyhotovení tištěného písemného dokladu - faktury, je povinen tuto žádost uvést v objednávce v kolonce „doplňující vzkaz“. Prodávající v takovém případě předá tištěnou fakturu při fyzickém předání zboží.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující si je vědom, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže spotřebitel mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Vyjma případů uvedených v čl. 5.1 či v jiných případech, při kterých nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, s tím že v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu kterékoliv provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího web@stavospol.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku. Veškeré obdržené zboží, vč. dárků z věrnostního programu, musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to osobně v místě, kde došlo k převzetí zboží kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nelze vrátit obvyklou poštovní cestou z důvodu povahy zboží.

5.4. Jestliže kupující odstoupí od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající platby přijaté od kupujícího, a to v hotovosti oproti převzetí nepoškozeného a nepoužitého zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí prodávajícímu dle čl. 5.3. obchodních podmínek.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je potřebný vzhledem k povaze a vlastností zboží. Prodávající v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.

5.6. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady za zaslání zboží do místa výdeje, pokud je kupující nepřevezme.

5.7. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zpět již zaplacenou kupní cenu, a to bezhotovostně na bankovní účet kupujícího, případně v hotovosti v některé z provozoven prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu kupujícího.

6. Dodání zboží

6.1. Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.

6.2. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

6.3. Jestliže je způsob dopravy sjednán na základě speciálního požadavku kupujícího, leží riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy na kupujícím.

6.4. Jestliže je zaviněním kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než původně sjednaným způsobem, zavazuje se kupující tyto náklady uhradit.

6.5. V případě, že je smluven osobní odběr zboží kupujícím, je kupující povinen si zboží převzít nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky v místě provozovny prodávajícího vybrané v objednávce v průběhu otevírací doby zvolené provozovny.

6.6. V případě, že kupující nevyzvedne objednané zboží, prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím částku na úhradu nákladů spojených s nevyzvednutím zásilky ve výši 20% kupní ceny objednaného zboží (náklady na přípravu zboží).

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době předání zboží kupujícímu:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění nenáleží ke zboží prodávanému za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil (např. nevhodným skladováním apod.)

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, ve které došlo k převzetí zboží, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží s uvedením konkrétní reklamované vady.

7.6. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy.

7.7. Je-li dodání zboží s vadami podstatným porušením smlouvy a kupující řádně a včas nároky z vad zboží uplatnil u prodávajícího, může kupující:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených ustanovením § 2106 občanského zákoníku.

7.8. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku v písemném oznámení vad má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.9. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem a kupující řádně a včas nároky z vad zboží uplatnil u prodávajícího, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

7.10. Pokud prodávající vadné zboží kupujícímu vymění za zboží bez vad, je kupující povinen vrátit prodávajícímu reklamované zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal.

7.11. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení ceny zboží v plné hodnotě a ve stanovené lhůtě splatnosti, ani tímto není dotčena povinnost kupujícího platit řádně a včas další své závazky vůči prodávajícímu.

7.12. V případě, že kupující bude požadovat prověření jakosti vadného zboží nezávislým odborným znalcem, je povinen hradit náklady s tím spojené. Tyto mu budou nahrazeny prodávajícím v případě, že se vada zboží prokáže.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2. Prodávající příležitostně poskytuje kupujícím možnost účastnit se věrnostního programu nebo marketingové akce. Jedná se o časově vymezenou akci, při které kupující za nákup zboží získá předem určenou výhodu. Podrobnosti aktuálního věrnostního programu nebo marketingové akce prodávající určí v pravidlech pro konkrétní akci umístěných na webové stránce. Kupující bere na vědomí, že účast ve věrnostním programu nebo marketingové akce je čistě dobrovolná a neplynou z ní žádné práva či povinnosti nad rámec zakoupeného zboží.

8.3. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5. Informace týkající se zpracování osobních údajů a tzv. cookies jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů vydaných prodávajícím a uvedeným na webové stránce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Prodávajícímu může být doručováno na elektronickou adresu prodávajícího nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

9.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.6. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy web@stavospol.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Staňkova 41, 612 00 Brno, adresa elektronické pošty web@stavospol.cz , telefon +420 737 210 002. Webová stránka používá soubory cookies.

9.9. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2019


VZOR formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete v souboru: Obchodní podmínky ke stažení (.docx)