Košík 0,00 Kč 0 Hledat Menu

Všeobecné obchodní podmínky _ e-shop


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO SPOTŘEBITELE

společnosti STAVOSPOL, s.r.o., IČO: 15545521

se sídlem Staňkova 41, 612 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 816

pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.stavospol.cz


1.    Úvodní ustanovení

2.    Uživatelský účet

3.    Uzavření kupní smlouvy

4.    Cena zboží a platební podmínky

5.    Odstoupení od kupní smlouvy

6.    Dodání zboží

7.    Práva z vadného plnění

8.    Další práva a povinnosti smluvních stran

9.    Závěrečná ustanovení

 

1.        Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti STAVOSPOL, s.r.o. se sídlem Staňkova 41, 612 00 Brno,  IČO 155 45 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 816 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která není podnikatelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel”). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.stavospol.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webová stránka“).

1.2.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat s účinností zveřejnění na webu, není-li uvedeno datum pozdější. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.        Uživatelský účet

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Jestliže nemá kupující registraci k uživatelskému účtu zřízenou, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.3.     Prodávající kupujícího informuje, že uživatelský účet nemusí být přístupný stále, a to zejména v případech potřeby údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, nebo třetích osob.

2.4.     Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, a to zejména v případech, kdy není uživatelský účet déle než 12 měsíců využíván, nebo v případech, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy vč. těchto všeobecných obchodních podmínek.

3.        Uzavření kupní smlouvy

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), se nepoužije.

3.2.     Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Prodávající a kupující mohou uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),

b)      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

c)      informace o nákladech spojených s dodáním zboží

         (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí e-mailem kupujícímu, a to na e-mail kupujícího uvedený v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“), potvrzení obdržení objednávky však není považováno za přijetí (akceptaci) objednávky dle odst. 3.7. obchodních podmínek.

3.5.     Mylné uvedení jakéhokoliv údaje kupujícím při objednávce samo o sobě neznamená neplatnost objednávky. Prodávající a kupující si mohou tyto údaje dodatečně vyjasnit jimi zvoleným způsobem, zpravidla elektronickou poštou.

3.6.     V případě, že to prodávající uzná za vhodné a požádá o to kupujícího (především s ohledem na obsah či množství objednávaného zboží), je kupující povinen zaslat prodávajícímu dodatečné potvrzení objednávky ze strany kupujícího (např. písemně, e-mailem nebo telefonicky).

3.7.        Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež zašle prodávající na e-mail kupujícího. Spolu s přijetím objednávky zašle prodávající kupujícímu tyto obchodní podmínky.

3.8.     Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9.     Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle na e-mail kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.11.  Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím e-mailu.

4.        Cena zboží a platební podmínky

4.1.     Cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy budou kupujícím hrazeny prodávajícímu následujícími způsoby:

a)     v hotovosti nebo platbou kartou při osobním odběru na adrese provozovny prodávajícího, na které dochází k převzetí zboží;

b)     zálohovou platbou dopředu před převzetím zboží.

4.2.     V případě zálohové platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží dopředu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.3.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (např. zálohy za palety).

4.4.     V případě, že je zboží dodáváno s vratnými zálohovanými obaly, je kupující oprávněn tyto obaly nepoškozené vrátit ve stejném stavu a prodávající je povinen tyto obaly převzít zpět a kupujícímu vrátit uvedenou cenu obalu, a to v místě kterékoliv provozovny prodávajícího nebo ve výrobním závodě, ve kterém byly zakoupeny. Vrátí-li kupující palety přímo do výrobního závodu, bude prodávající účtovat opotřebení dle výrobce, vrací-li kupující palety na sklad prodávajícího, bude opotřebení účtováno vyšší o 10,- Kč/paletu než kolik činí opotřebení účtované výrobcem.

4.5.     Eventuální slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze sčítat.

4.6.     Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání. Je-li uvedená cena, nebo jakýkoliv jiný údaj uvedený na webové stránce zjevně chybný (zejména chyby v počtech, číslech), vyhrazuje si prodejce právo tuto chybu, i po přijetí nabídky kupujícím, dodatečně opravit. V takovém případě je smlouva uzavřena dodatečným souhlasem kupujícího, v opačném případě smlouva nebyla uzavřena.

4.7.     Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na e-mail kupujícího. Kupující souhlasí se zasíláním faktur v elektronické podobě. V případě, že kupující bude vyžadovat vyhotovení tištěného písemného dokladu – faktury, je povinen tuto žádost uvést v objednávce v kolonce „doplňující vzkaz“. Prodávající v takovém případě předá tištěnou fakturu při fyzickém předání zboží.

5.        Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     Kupující si je vědom, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže spotřebitel mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2.     Vyjma případů uvedených v odst. 5.1 obchodních podmínek či v jiných případech, při kterých nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, s tím že v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu kterékoliv provozovny prodávajícího či na e-mail prodávajícího web@stavospol.cz.

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva ruší od počátku. Veškeré obdržené zboží, vč. dárků z věrnostního programu, musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to osobně v místě, kde došlo k převzetí zboží kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5.4.     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nelze vrátit obvyklou poštovní cestou z důvodu povahy zboží.

5.5.     Jestliže kupující odstoupí od smlouvy dle odst. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající platby přijaté od kupujícího včetně nákladů na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým kupující za zboží zaplatil. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit uhrazenou kupní cenu kupujícímu dříve, než kupující zboží vrátí prodávajícímu dle odst. 5.3. obchodních podmínek.

5.6.     Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zakoupené zboží použil nebo poškodil. Prodávající je však oprávněn vrátit částku odpovídající pouze hodnotě zboží ve stavu, v jakém mu bylo zboží vráceno (např. hodnota takového zboží na trhu s použitým zbožím) pokud kupující nakládal se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

5.7.     V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit prodávajícímu náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady za zaslání zboží do místa výdeje, pokud je kupující nepřevezme.

5.8.     V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zpět již zaplacenou kupní cenu, a to bezhotovostně na bankovní účet kupujícího, případně v hotovosti v některé z provozoven prodávajícího, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na e-mail kupujícího.

5.9.     Kupující může po předchozí dohodě s prodávajícím vrátit zakoupené zboží, a to do 60 dnů od převzetí zboží. Prodávající je oprávněn požadovat po kupujícím manipulační poplatek až do výše 50 % kupní ceny vráceného zboží. Prodávající má právo odmítnout vrácení zboží dle svého uvážení bez uvedení důvodu (odmítne zejména u speciálního nebo sezonního zboží).

6.        Dodání zboží

6.1.     Prodávající se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu  nejpozději do 30 dnů ode dne doručení potvrzení objednávky kupujícímu... Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.

6.2.     Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

6.3.     Jestliže je způsob dopravy sjednán na základě speciálního požadavku kupujícího, leží riziko a případné náklady spojené s tímto způsobem dopravy na kupujícím.

6.4.     Jestliže je zaviněním kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně, nebo jiným než původně sjednaným způsobem, zavazuje se kupující tyto náklady uhradit.

6.5.     V případě, že je smluven osobní odběr zboží kupujícím, je kupující povinen si zboží převzít nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky v místě provozovny prodávajícího vybrané v objednávce v průběhu otevírací doby zvolené provozovny.

6.6.     V případě, že kupující nevyzvedne objednané zboží, prodávající si vyhrazuje právo požadovat po kupujícím částku na úhradu nákladů spojených s nevyzvednutím zásilky ve výši 20 % kupní ceny objednaného zboží (náklady na přípravu zboží).

6.7.     Potřebuje-li kupující řádně dodané a zaplacené zboží dočasně uskladnit v provozovně prodávajícího, prodávající umožní uskladnění, pokud to umožní kapacitní možnosti v provozovně. Kupující je povinen zboží zkontrolovat před zahájením uskladnění. Kupující a prodávající si dohodnou dobu uskladnění a úplatu za uskladnění. Není-li dohodnuto písemně jinak, maximální doba uskladnění činí 3 měsíce a minimální úplata za uskladnění činí 0,2 % z hodnoty zboží bez DPH denně s měsíční fakturací. Uskladněním zboží nepřebírá prodávající odpovědnost za nebezpečí škody na uskladněném zboží. Po uplynutí lhůty jednoho kalendářního roku od data zahájení uskladnění se nevyzvednuté zboží stává majetkem prodávajícího, který je oprávněn nakládat s ním dle svého uvážení.

7.        Práva z vadného plnění

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění jsou upraveny příslušnými ustanoveními zákona, zejména  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174b občanského zákoníku.

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době předání zboží kupujícímu:

a)       odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)       je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c)        je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

d)       je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e)       věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

f)         je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

g)       věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.3.     Práva z vadného plnění nenáleží ke zboží prodávanému za nižší cenu ohledně vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil (např. nevhodným skladováním apod.).

7.4.     Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou (2) let dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.     Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) se považuje den, kdy projev vůle kupujícího uplatnit reklamaci dojde prodávajícímu, např. e-mailem, telefonicky, osobně v provozovně nebo prostřednictvím poštovní zásilky. Doručení reklamovaného zboží není podmínkou pro uplatnění reklamace, může být však prodávajícím vyžadováno z důvodu posouzení vady.

7.6.     Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy.

7.7.     Je-li dodání zboží s vadami podstatným porušením smlouvy a kupující řádně a včas nároky z vad zboží uplatnil u prodávajícího, může kupující:

a)      požadovat odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží,

b)      požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c)      požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)      odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených ustanovením § 2106 občanského zákoníku.

7.8.     Neoznámí-li kupující volbu svého nároku v písemném oznámení vad má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.9.     Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem a kupující řádně a včas nároky z vad zboží uplatnil u prodávajícího, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

7.10.  Pokud prodávající vadné zboží kupujícímu vymění za zboží bez vad, je kupující povinen vrátit prodávajícímu reklamované zboží ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal.

7.11.  Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení ceny zboží v plné hodnotě a ve stanovené lhůtě splatnosti, ani tímto není dotčena povinnost kupujícího platit řádně a včas další své závazky vůči prodávajícímu.

7.12.  V případě, že kupující bude požadovat prověření jakosti vadného zboží nezávislým odborným znalcem, je povinen hradit náklady s tím spojené. Tyto mu budou nahrazeny prodávajícím v případě, že se vada zboží prokáže.

8.        Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.2.     Prodávající příležitostně poskytuje kupujícím možnost účastnit se věrnostního programu nebo marketingové akce. Jedná se o časově vymezenou akci, při které kupující za nákup zboží získá předem určenou výhodu. Podrobnosti aktuálního věrnostního programu nebo marketingové akce prodávající určí v pravidlech pro konkrétní akci umístěných na webové stránce. Kupující bere na vědomí, že účast ve věrnostním programu nebo marketingové akce je čistě dobrovolná a neplynou z ní žádné práva či povinnosti nad rámec zakoupeného zboží.

8.3.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.4.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.5.     Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Úplná informace o zásadách ochrany osobních údajů a tzv. cookies je uložená na www.stavospol.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

9.        Řešení sporů

9.1.     K řešení sporů mezi smluvními stranami vzniklých z užívání e-shopu a z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření kupní smlouvy jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

9.2.     Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím, spotřebitelem, ke vzniku sporu z užívání e-shopu nebo z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující, spotřebitel, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.3.     Kupující má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

10.     Závěrečná ustanovení

10.1.  Kupujícímu může být doručováno na e-mail kupujícího.

10.2.  Prodávajícímu může být doručováno na e-mail prodávajícího nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

10.3.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mail kupujícího.

10.4.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Je-li odkaz uvedený v obchodních podmínkách na jiné ustanovení obchodních podmínek chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení obchodních podmínek, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.

10.5.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu web@stavospol.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mail kupujícího.

10.7.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.8.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Staňkova 41, 612 00 Brno, e-mail web@stavospol.cz, telefon +420 737 210 002.

10.9.  Webová stránka používá soubory cookies.

10.10.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2023

  

 


Obchodní podmínky ke stažení jsou k dispozici v tomto  SOUBORU

VZOR formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete v souboru ZDE