Košík 0,00 Kč 0 Hledat Menu

Zpracování osobních údajů

Společnost STAVOSPOL, s.r.o., IČ 15545521, se sídlem Staňkova 383/41, 612 00 Brno, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 816 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.stavospol.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
  - Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Účel zpracování
 3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
  - Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  - Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Doba zpracování osobních údajů
  - Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
  - Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: stavospol@stavospol.cz.

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Prostřednictvím našich webových stránek nás nelze kontaktovat. Vždy musíte využít Vaše emailové rozhraní a kontaktovat nás na naší emailové adrese stavospol@stavospol.cz, nebo prostřednictvím tel. čísla 541 422 782.

Cookies

Naše webové stránky zpracovávají následující cookies:

Typ Vydavatel/ Název cookie Expirace
Esenciální basketID_oF15Kl1p_cs-CZ persistent
Esenciální ASP.NET_SessionId session
Esenciální .ASPXAUTH persistent
Esenciální sectionID 1 den
Esenciální sectionPage 1 den
Esenciální sectionOrder 1 den
Analytical Google Analytics
(_ga, _gid, _gat_gtag_UA)
několik vteřin
den
několik vteřin

Tyto cookies neškodí Vašemu počítači ani neobsahují viry. Pomáhají nám vytvářet uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější prostředí webové stránky. Jsou to malé textové soubory uložené na Váš počítač a odesílané do prohlížeče.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. „cookies relace“. Po vaší návštěvě stránky jsou automaticky smazány. Jiné soubory cookies zůstávají v paměti vašeho zařízení, dokud je nesmažete. Ty umožňují prohlížeči rozpoznat Vás při Vaší další návštěvě stránky.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás o používání souborů cookies informoval a Vy jste se mohli případ od případu rozhodnout, zda soubory cookies přijmete, nebo odmítnete. Jinou možností je nastavit prohlížeč tak, aby za určitých podmínek cookies automaticky přijímal, nebo aby je vždy odmítal, nebo aby je automaticky smazal, když prohlížeč zavřete. Zablokování souborů cookies může omezit fungování této stránky.

Soubory cookies nezbytné k umožnění elektronické komunikace nebo poskytnutí určitých funkcí, které si přejete použít (například nákupní košík), jsou ukládány podle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Provozovatel webové stránky má na ukládání souborů cookies zákonný zájem, protože se snaží zajistit optimalizovaný servis bez technických chyb. Pokud jsou ukládány také jiné soubory cookies (například ty, které se používají k analýze vašeho chování na webové stránce), bude s nimi podle těchto zásad ochrany osobních údajů nakládáno samostatně.

Soubory protokolu serveru

Provozovatel webové stránky automaticky sbírá a ukládá informace, které nám Váš prohlížeč přenáší v podobě „souborů protokolu“. Jsou to:

 1. Typ a verze prohlížeče
 2. Používaný operační systém
 3. Referer URL
 4. Jméno počítače
 5. Čas odeslání požadavku
 6. IP adresa

Tyto údaje nebudou kombinovány s údaji z jiných zdrojů.

Základem pro zpracování dat je čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR, který umožňuje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo opatření smlouvě předcházejících.

2. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete:

 1. Vaše jméno a příjmení, titul
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. datum narození
 6. telefonní číslo,
 7. faxové číslo,
 8. e-mailová adresa,
 9. bankovní spojení, nebo
 10. v případě uzavření smlouvy, Váš podpis,

používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. vyřizování Vašich objednávek, předsmluvní vyjednávání, plnění vyplývající z uzavřených kupních smluv, vyřízení reklamací a vyřízení uplatněných práv z vadného plnění. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. K zasílání obchodních sdělení a obchodních příležitostí v návaznosti na náš předchozí obchodní styk, od Vás udělení souhlasu nepotřebujeme, neboť Váš souhlas vyplývá z našeho předchozího obchodního styku. V případě zasílání obchodních informací nad rámec našeho obchodního styku bude od Vás e-mailem vyžádán Váš souhlas.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na stavospol@stavospol.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům (externím spolupracovníkům), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 2. externí advokátní kanceláři;
 3. externímu daňovému poradci a auditorovi

 4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese stavospol@stavospol.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018